Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Последна актуализация: 06.02.2023 г.

Глава първа

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 1. (1) „Арт Портал Нюз“ (Art Portal News) е новинарски сайт, достъпен на следния линк: https://artportal.news/, наричан по-долу за краткост „Сайтът“. Сайтът е информационен портал за новини и статии от България и света относно музика, изобразително изкуство, кино, театър и други теми, свързани със сферата на културата и изкуството.

(2) Собственик и администратор на Сайта е „7арт“ ООД, с ЕИК 205441463, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 34, представлявано от Андрияна Петкова Татарова – Управител, като въпросното дружество е наричано по-долу за краткост „7арт“ ООД.

(3) Настоящите общи условия уреждат правоотношенията, които възникват между „7арт“ ООД и потребителите, които посещават Сайта.

Глава втора

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА

Чл. 2. (1) Потребител на сайта може да е всяко пълнолетно физическо лице, което е посетило сайта на линк https://artportal.news/.

(2) Всеки потребител има безплатен достъп до новините, статиите, данните, текстовете, изображенията, аудио и видео репортажите и всякакви други информационни материали, налични в Сайта (наречени общо по-нататък „Съдържание“).

(3) Всеки потребител, който е посетил Сайта и желае да има достъп до неговото Съдържание, следва да се запознае предварително с настоящите Общи условия и да ги спазва. В случай че дадено лице, посетило Сайта, не е съгласно с настоящите Общи условия, същото следва незабавно да преустанови ползването на Сайта и достъпа до наличното в него Съдържание.

Чл. 3. (1) Потребителите се задължават да използват достъпното чрез Сайта Съдържание, единствено за лични и нетърговски цели и нямат право в цялост или частично да го копират, използват или разпространяват под каквато и да е форма без изричното предварително съгласие на „7арт“ ООД.

(2) В максимална степен, разрешена от приложима законова уредба, Вие се съгласявате да обезщетите „7арт“ ООД, от и срещу всякакви искове, действия, действия по разследване, искания, съдебни производства, разходи, разноски и вреди (включително адвокатски хонорари, глоби, или санкции, наложени от регулаторен орган), произтичащи от или свързани с всяко нарушение от Ваша страна настоящите Общи Условия и на приложимото законодателство. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на „7арт“ ООД, и на трети лица при ползването на Сайта и достъпа до публикуваното в него Съдържание, предмет на настоящите Общи условия, както и за последиците от всички нарушения, посочени в настоящите Общи условия.

Чл. 4. Достъпът до Съдържание, публикувано на или достъпно чрез Сайта, може да се осъществява от Потребителите единствено чрез предоставените на Сайта функционалности.

Чл. 5. (1) Всеки потребител, който желае редовно да получава по имейл адрес информационен бюлетин от „7арт“ ООД, може да заяви това и да предостави своето име и имейл адрес. Всеки потребител, абонирал се за информационния бюлетин на „7арт“ ООД, във всеки последващ момент може да се откаже от по-рано заявения абонамент.

(2) Подробна информация по въпроса за защита на личните данни и относно дейностите, които „7арт“ ООД осъществява в качеството си на Администратор на лични данни при обработване на лични данни на Потребители на сайта, се съдържа в Политиката за поверителност на Сайта и Политиката за бисквитки.

Чл. 6. Като Потребител, който използва Сайта и осъществява достъп до публикуваното в него Съдържание, Вие се съгласявате и се задължавате, че:

– по време на използването на Сайта, всички извършвани от Вас дейности ще отговарят на изискванията на приложимите законови разпоредби и настоящите Общи Условия;

– докато ползвате Сайта няма да нарушавате обществените интереси, обществения морал или законните интереси на други лица, включително няма да предприемате каквито и да е действия, които биха попречили, нарушили, повлияли негативно или препятствали други посетители на Сайта да го използват и да осъществяват достъп до обявеното в него съдържание;

– няма да използвате никакви дълбоки връзки („дийп линкинг“), уеб роботи, ботове, „спайдъри“ или други автоматични устройства, програми, скриптове, алгоритми или методи или каквито и да е подобни или еквивалентни ръчни процеси за достъп, получаване, копиране или наблюдение на която и да е част от функционалностите на Сайта, или да се опитвате да възпроизвеждате или заобикаляте навигационната структура или представянето на Съдържанието в Сайта по какъвто и да е начин, за да промените достъпното през Сайта съдържание или да получите или да се опитате да получите каквито и да било материали, документи или информация относно Сайта, които не са били предназначени за достъп;

– Да не извършвате обратно търсене, проследяване или търсене на информация за други ползватели или посетители на Сайта.

Глава трета

ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА НОВИНИ

Чл. 7. Новините, които Сайтът представя, са разделени по теми в различни категории и рубрики, за да може всеки Потребител да извършва по-лесно търсене на новини с оглед на предпочитанията си. За улеснение на потребителя всяка новина е обозначена и с ключови думи, по които може да бъде потърсена в Сайта.

Чл. 8. „7арт“ ООД полага необходимата грижа, за да осигури актуалност и достоверност на Съдържанието на Сайта. „7арт“ ООД си запазва правото да коригира, актуализира и допълва Съдържанието на Сайта по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление. Независимо от това, „7арт“ ООД не поема гаранции за точността, пълнотата и надеждността на информацията, публикувана на Сайта или свързана с нейното използване.

Глава четвърта

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 9. (1) Всички елементи на сайта, в това число неговият дизайн, софтуер, бази данни, програмни кодове, функционалности, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „7арт“ ООД.

(2) „7арт“ ООД е носител на правото на интелектуална собственост върху марките „7арт“ и „Арт Портал Нюз“, фирменото лого на „7арт“ ООД и логото на сайта, както и всяко друго лого или наименование на наличните на Сайта продукти, услуги или рубрики, като същите не могат да бъдат копирани, имитирани или използвани частично или в цялост, без предварителното писмено съгласие на „7арт“ ООД.

(3) Всички други обекти на право на интелектуална собственост като текстове, снимки и видеоматериали, търговски марки, продуктови наименования, фирмени наименования и лога, са използвани на Сайта след надлежно оправомощаване от страна на съответно легитимираните им притежатели и са защитени от законите за авторското право и търговските марки и различни други права на интелектуална собственост и законите за нелоялна конкуренция.

Чл. 10. Не е разрешено публикуването на какъвто и да е материал от Сайта без предварително съгласие на „7арт“ ООД, като при публикуването на който и да е материал от Сайта следва да бъде указан активен линк към оригиналната статия.

Глава пета

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Чл. 11. (1) Ползвайки сайта и достъпвайки наличното чрез него Съдържание Вие приемате и се съгласявате, че може да попаднете на съдържание, принадлежащо на или изхождащо от трети лица, включително, но не само реклами и линкове към уебстраници на такива трети лица, включително, но не само линкове към социални медии като Фейсбук (Facebook) и Туитър (Twitter) („Съдържание на трети лица“).

(2) „7арт“ ООД запазва своето право да избира рекламодателите и третите лица, чието съдържание може да бъде достъпно през Сайта, както и самото съдържание, без да дава гаранции или препоръки относно услугите или продуктите, рекламирани от трети лица, или относно достоверността и надеждността на информацията, обявена от трети лица на Сайта.

(3) „7арт“ ООД не контролира Съдържанието на трети лица и не носи отговорност за него.

Чл. 12. (1) „7арт“ ООД не е страна по правоотношенията на Потребителите на Сайта с трети лица, чиито реклами или друг вид съдържание са налични на Сайта.

(2) „7арт“ ООД не носи отговорност за каквито и да е претърпени загуби или пропуснати ползи, причинени от сключване на сделки с трети лица. С оглед на това е препоръчително Потребителите на Сайта подробно да се информират относно рекламираните продукти и услуги.

Чл. 13. (1) Хипервръзките (линковете) към други сайтове, указани на Сайта, са предоставени единствено с цел улеснение на потребителите. „7арт“ ООД не упражнява контрол и не носи юридическа отговорност по отношение на съдържанието, политиките и практиките на външните сайтове, които не се администрират от него и към които Сайтът препраща чрез посочване на линкове. Посочването в Сайта на хипервръзка към външен уебсайт не означава, че „7арт“ ООД е проверил и е отговорен за съдържанието на този уебсайт.

(2) По отношение на външния сайт се прилагат условията за използване и правилата за обработване на лични данни, установени от този сайт. Всеки Потребител следва да прегледа общите условия и политиките за поверителност на всеки уебсайт, който посещава през указан в Сайта линк.

Глава шеста

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА „7арт“ ООД

Чл. 14. (1) „7арт“ ООД не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.

(2) „7арт“ ООД не гарантира непрекъснатост на функционирането и достъпа Сайта и не носи отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на Сайта.

(3) „7арт“ ООД не носи отговорност за евентуално наличие на „вируси“ или други вредоносни последици от използването на сайта, за злонамерени действия на който и да е потребител или трето лице или за други обстоятелства, намиращи се извън контрола на „7арт“ ООД (случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет).

Глава седма

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 15. „7арт“ ООД има правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в Сайта.

Чл. 16. Настоящите Общи условия и използването на Сайта се уреждат от законодателството на Република България. Ако някоя част от тези Общи условия се окаже недействителна, това няма да засегне валидността на други разпоредби на Общите условия.

Чл. 17. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване според българското законодателство пред компетентния съд съгласно законодателството на Република България.